Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro poskytování digitálního obsahu, prodej produktů a poskytování služeb

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro:

 • poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem;
  • prodej fyzických produktů; a
  • poskytování služeb (konzultací),

k němuž dochází přes webové rozhraní https://www.shop.nehormonalka.cz.

 1. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

 1. OP
  Tyto Obchodní podmínky.
 2. POSKYTOVATEL

Nehormonálka.cz, z.s., se sídlem Dobřichov, č.p. 246, 28911 Pečky, IČO 06727026, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 7462, e-mail nehormonalka@gmail.com, telefonní číslo +420 732 746 085
3. UŽIVATEL
Uživatel digitálního obsahu Produktu, kupující fyzického Produktu nebo příjemce služby, který se mnou jako Poskytovatelem nebo prodávajícím uzavře ohledně Produktu Smlouvu.

 1. SPOTŘEBITEL
  Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu neuzavíráte jako Spotřebitel.
 2. SMLOUVA
  Smlouva o poskytování digitálního obsahu, kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb, které spolu uzavíráme přes Webové rozhraní. Obsahem smlouvy o poskytování digitálního obsahu je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt s digitálním obsahem k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Obsahem kupní smlouvy je má povinnost dodat Vám fyzický Produkt a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu. Obsahem smlouvy o poskytování služeb je má povinnost poskytnout Vám službu (konzultaci nebo více konzultací) a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu. Není-li níže v těchto OP rozlišeno, o jaký z těchto typů smluv se jedná, vztahuje se dané ustanovení na každý z těchto typů smluv. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu).
 3. PRODUKT
  Online kurz, webinář, e-book, individuální konzultace a jiný produkt s digitálním obsahem, nebo fyzický produkt (zboží, včetně CD a jiných hmotných nosičů digitálního obsahu), který je předmětem Smlouvy. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje). Není-li níže v těchto OP rozlišeno, zda se jedná o Produkt s digitálním obsahem nebo o fyzický Produkt, rozumí se tím jakýkoli Produkt. Není-li v těchto OP stanoveno jinak, to, co se uvádí o Produktech, platí obdobně i pro služby (konzultace). Kde se v těchto OP hovoří o zpřístupnění Produktu, rozumí se tím také dodání fyzického Produktu nebo poskytnutí služby (vyjma čl. VI, který se vztahuje pouze na Produkty s digitální obsahem).
 4. OBJEDNÁVKA
  Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy. V případě osobních konzultací pak e-mailová nebo telefonická objednávka.
 5. CENA
  Konečná cena (včetně všech případných nákladů spojených s balením a dodáním) za Vámi vybraný Produkt uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých nebo v EUR.
 6. WEBOVÉ ROZHRANÍ
  Webové rozhraní https://www.shop.nehormonalka.cz.
 7. WEB
  Internetové stránky s doménou nehormonalka.cz.
 8. OZ
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 9. ODPOVĚDNOST
  Jako Uživatel berete na vědomí, že Produkty užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.

III. INFORMACE NA WEBU

 1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl Produkt skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.
 2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, příp. kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.
 3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
 4. Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu a jeho celkovou Cenu.
 5. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
 6. Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Vaši Objednávku nejsem povinna přijmout. Byla-li již Cena (nebo její část) zaplacena a k uzavření Smlouvy nedošlo, uhrazená částka Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena.
 7. V pochybnostech jsem oprávněna Vás kontaktovat (například písemně či telefonicky) za účelem ověření pravosti Objednávky. Nepodaří-li se pravost Objednávky ověřit, má se za to, že Objednávka nebyla podána a Smlouva nebyla uzavřena.
 8. Pokud by se stalo, že některý Váš požadavek uvedený v Objednávce nebudu moci splnit (např. z důvodu nedostupnosti fyzického Produktu), zašlu Vám na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce nabídku s uvedením možných variant. Tato nabídka se považuje za nový návrh na uzavření Smlouvy a Smlouva je pak uzavřena doručením Vašeho potvrzení nabídky na moji elektronickou adresu uvedenou výše v těchto OP. Nabídka má platnost 5 dnů, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
 9. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ
1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů. Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Případné slevy z ceny Produktů nelze vzájemně kombinovat. Na Webu jsou uvedeny také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Produktů (takto uvedená výše nákladů platí pouze v případě, že je Produkt doručován v rámci území České republiky). Konečná Cena (včetně všech nákladů a poplatků) je uvedena v souhrnu objednávky.

 1. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy. 
 2. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

ZPŮSOB PLATBY
4. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
a) bankovním převodem na můj účet,
b) online platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard,
c) rychlým online převodem.

 1. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky.
 2. Platební metody uvedené pod písmeny b) a c) (online platební karta a rychlý online převod) jsou napojeny na platební bránu společnosti ShoptetPay, Shoptet a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675. Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.

SPLATNOST CENY
7. V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.

 1. V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.
 2. Příslušný daňový doklad – fakturu obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší ObjednávkyPo přijetí Objednávky Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu.
 3. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
1. Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo, odkaz) k Vašemu uživatelskému účtu nebo přímo formou e-mailového obsahu zaslaného na Váš e-mail uvedený v Objednávce.

 1. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 2. Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 3. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
5. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.
 2. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU
8. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, u nichž je na Webu uveden den a čas jejich zpřístupnění - k jejich digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden. 
 2. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nemusí být v budoucnosti aktualizována.

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
11. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a obdobnými, přehrávání video souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).

 1. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

VII. PŘEPRAVA A DODÁNÍ FYZICKÝCH PRODUKTŮ

 1. Dostupnost fyzických Produktů prezentovaných na Webu je vázána na skladové zásoby a není z mé strany garantována.
 2. Fyzický Produkt Vám bude doručen dle Vašeho výběru přepravní společností Česká pošta, Zásilkovna na uvedené adrese nebo jiným způsobem dopravy, který nabízím a který je uveden v objednávkovém formuláři. Výše nákladů spojených s dodáním vychází z aktuálního sazebníku přepravce a množství objednaných Produktů. Je-li způsob doručení dohodnut na základě Vašeho zvláštního požadavku, nesete riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem doručení.
 3. Produkt Vám bude dodán do 2 až 10 pracovních dnů od zaplacení, a to do místa dodání uvedeného v Objednávce. Dodávka Produktu může být přepravcem přesměrována do jiného místa blízkého místu dodání uvedenému v Objednávce (např. z kapacitních důvodů). Dodáním Produktu na tuto adresu je dodávka splněna. Dodaný Produkt máte povinnost převzít.
 4. V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutné Produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v Objednávce, máte povinnost uhradit mi náklady spojené s opakovaným doručováním Produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že si Produkt ve stanoveném termínu nepřevezmete, budu mít za to, že došlo z Vaší strany k odstoupení od Smlouvy a máte povinnost uhradit náklady spojené s vrácením Produktu. Pohledávku na zaplacení nákladů spojených s opakovaným doručováním, jiným způsobem doručení nebo nepřevzetím a vrácením Produktu jsem oprávněna jednostranně započíst proti Vaší pohledávce na vrácení Ceny.
 5. Při převzetí Produktu od přepravce zkontrolujte, prosím, neporušenost obalu zásilky a jakékoli porušení obalu neprodleně oznamte přepravci. Pokud podpisem dodacího listu nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky bez výhrad, má se za to, že Produkt byl dodán v neporušeném obalu.

VIII. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Po objednání služby (konzultace) přes Webové rozhraní a poté, co Vaši Objednávku potvrdím, si prostřednictvím e-mailu domluvíme termín konzultace / konzultací. Konzultace Vám budou poskytnuty dálkově. Způsoby dálkového poskytování konzultací jsou uvedeny u popisu služby na Webu.
 2. K poskytnutí konzultace dojde až po úplném zaplacení Ceny. Nedojde-li k zaplacení Ceny do sjednaného termínu konzultace, jsem oprávněna Vám konzultaci v tomto termínu neposkytnout.
 3. Nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem konzultace můžete ze zvlášť závažných důvodů (např. nemoc) požádat o změnu termínu. Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci dané služby (resp. „balíčku“ konzultací), jinak termín bez náhrady propadá, nedohodneme-li se výslovně jinak.
 4. Pokud ze zvlášť závažného důvodu (např. nemoc) nebudu moci službu ve sjednaném termínu poskytnout, tuto skutečnost Vám oznámím a domluvíme se na náhradním termínu. Nebudu-li moci službu ze zvlášť závažného důvodu poskytnout ani v náhradním termínu, máte právo od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Ceny, resp. její poměrné části odpovídající neposkytnutým službám (částka za poskytnuté služby se nevrací).
 5. V případě „balíčku“ nebo jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného Produktu, jehož součástí jsou konzultace či obdobné služby, je Cena stanovena za „balíček“, resp. Produkt, nikoli za jeho části.
 6. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST
 7. Produkty, včetně jejich fotografií na Webu, jsou autorským dílem. Produkt zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Produkt (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, ani fotografie na Webu, není možné bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.
 8. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.
 9. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám znepřístupnit digitální obsah Produktu a/nebo požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.
 10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 11. Jste-li Spotřebitelem a nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci, máte dle § 1829 OZ právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta počíná běžet, jedná-li se o Produkt s digitálním obsahem nebo o poskytnutí služby, ode dne uzavření Smlouvy, a jedná-li se o fyzický Produkt, ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba odlišná od dopravce Produkt (nebo poslední část dodávky) převezme.
 12. Právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce nemáte v souladu s § 1837 OZ zejména v případě Smlouvy o:
 13. a) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky v zapečetěném obalu, pokud byl tento obal porušen;
  b) dodávce novin, periodik nebo časopisů (nejde-li o předplatné);
  c) poskytnutí služby, jestliže byla v plném rozsahu poskytnuta a v objednávkovém formuláři bylo Vámi odsouhlaseno, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; pokud služba nebyla poskytnuta v plném rozsahu, ale s jejím poskytováním již bylo započato, máte v případě odstoupení od Smlouvy povinnost zaplatit mi částku za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy (svoji pohledávku na zaplacení částky za poskytnuté plnění si mohu jednostranně započíst proti Vaší pohledávce na vrácení Ceny);
  d) dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním a (u úplatného Produktu) bylo Vámi v objednávkovém formuláři odsouhlaseno, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 14. Lhůta k odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena, resp. fyzický Produkt převzat. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).
 15. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Produkt mi máte povinnost zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Cena (včetně všech případných nákladů spojených s balením a dodáním) Vám bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Cenu Vám nejsem povinna vrátit dříve, než mi Produkt předáte nebo mi prokážete, že mi byl Produkt odeslán. Jestliže byl Vámi zvolen jiný, než nejlevnější způsob dodání Produktu, který nabízím, jsem povinna Vám vrátit náklady na dodání Produktu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Náklady související s odstoupením od Smlouvy a vrácením Produktu nesete ze zákona Vy, a to i v případě, že Produkt nemůže být pro svou povahu vrácen obvyklou poštovní cestou. Pohledávku na náhradu škody vzniklé na Produktu jsem oprávněna jednostranně započíst proti Vaší pohledávce na vrácení Ceny. 
 16. Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu jsem rovněž oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit.
 17. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.
 18. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 15 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.
 19. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.
 20. REKLAMACE
 21. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.
 22. Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.
 23. V případě, že Produkt není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
 24. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí. Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.
 25. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

XII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.
 2. Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Kopřivnici a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).
 3. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

XIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Jako Uživatel souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (osobní údaje).
 2. Jako Uživatel souhlasíte se zpracováním osobních údajů mnou jako Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely vedení Vašeho uživatelského účtu. Nezvolíte-li jinou možnost, souhlasíte se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.
 3. Své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) máte povinnost uvádět správně a pravdivě a informovat mě bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích.
 4. Zpracováním osobních údajů můžu pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob, s kterými spolupracuji v rámci plnění Smlouvy nebo za účelem svých oprávněných zájmů, nebudu Vaše osobní údaje bez Vašeho předchozího souhlasu předávat třetím osobám.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Máte-li za to, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
 7. a) požádat mě jako Poskytovatele, nebo zpracovatele o vysvětlení;
  b) požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav.
 8. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsem povinna Vám tuto informaci předat. Přitom mám právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XIV. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Jako Uživatel souhlasíte se zasíláním informací souvisejících s Produkty a se zasílám obchodních sdělení na Vaši elektronickou adresu.
 2. Jako Uživatel souhlasíte s ukládáním tzv. cookies na Váš počítač. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, jestliže je prohlížení Webu a objednání přes Webové rozhraní možné provést a závazky ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na Váš počítač.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 4. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.
 5. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.
 6. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Zásady zpracování osobních údajů neupravené v těchto OP naleznete v dokumentu „Ochrana osobních údajů“, který je zveřejněn na Webu a na který je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.
 8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
 9. Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.
 10. Tyto OP jsou účinné od 27. 11. 2023.

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát: Nehormonálka.cz, z.s., Dobřichov 246, Pečky 28911
Adresa pro doručování elektronické pošty: nehormonalka@gmail.com 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad Zboží:

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis:

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: Nehormonálka.cz, z.s., Dobřichov 246, Pečky 28911
Adresa pro doručování elektronické pošty: nehormonalka@gmail.com 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu: